Advokater med flest klogomål på sig

Syftet med Advokatguiden har alltid varit att bidra till ökad transparens inom den svenska advokatbranschen. Med information från Advokatklageordningen har Advokatguiden sammanställt listan nedan. Listan visar vilka advokater som har fått tre eller fler fällande domar mot sig från Disciplinnämnden de senaste fem åren.

Kritik

Disciplinärordningen är en viktig tillgång för de som anser att en advokat har tagit för högt arvode eller brutit mot de advokatetiska reglerna. Det är gratis att klaga, och ordningen finansieras av advokaterna. Advokatföreningens disciplinnämnd är första instans om advokaten är medlem i Advokatföreningen.

Tillrättavisning

Vid brott mot reglerna för god advokatsed har Advokatföreningens disciplinnämnd och Disciplinnämnden tre sanktionsmöjligheter med ökande svårighetsgrad: kritik, tillrättavisning och varning. I klagomål som gäller arvodets storlek, kan det i tillägg beslutas att arvodet ska sänkas eller bortfalla helt. Advokaten kan då bli dömd till att betala tillbaka hela eller delar av arvodet till den som klagat.

Varning

Beslutet kan överklagas till Disciplinnämnden. Disciplinnämnden är även första instans för klagomål där advokaten inte är medlem i Advokatföreningen. Nämndens beslut är slutgiltiga, men beslut kan föras inför domstolen. Listan nedan inkluderar data från Disciplinnämnden och Advokatföreningens disciplinnämnd.

Kritik

Ges om advokaten har agerat i strid med god advokatsed eller i strid med lag

Tillrättavisning

Ges om advokaten har agerat i strid med god advokatsed eller i strid med lag

Varning

Ges i allvarliga tillfällen vid brott mot god advokatsed eller lag.

Sänkt arvode

Om nämnden finner att en advokat har krävt för högt arvode, fastställs vad som är ett rimligt och nödvändigt arvoden, jf. domstolslagen § 227 fjärde led. Det kan påläggas att en advokat som har tagit emot ett för högt arvode betalar tillbaka det överskjutande beloppet.

Lista över advokater med flest fällningar

Det finns för närvarande inga straffade advokater i vår databas

Information från den svenska advokatsamfundet. Listan är uppdaterad från och med 1 maj 2022. Listan inkluderar endast advokater som har fått tre eller fler fällande domar mot sig de senaste fem åren. Advokatguiden förbehåller sig rätten för transkriptionsfel.